Hắn là thầy đề (chuyên sáng tác thơ đề, phán số đề, và cũng là thầy cúng tiền cho lô đề).