Loài người có nên từ bỏ Trái Đất và tìm hành tinh khác để sinh sống?