Ngoài những “tâm thư” dán trước cửa, cột điện… gửi đến kẻ ăn trộm tài sản của mình, nhiều khổ chủ sợ mất đồ đạc còn ghi hẳn các cảnh báo: “Xe hết xăng! Đừng trộm, đẩy bộ mệt”.