Chùm ảnh tuyệt đẹp về Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Sài Gòn vào năm 1979